Dagvlinder logo

Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Werkgroep Dagvlinders


Home V.V.E. | Dagvlinders | Bijeenkomsten | Projecten | Reisverslagen | Veldactiviteiten | Publicaties | Onderzoek | Flieflotter | Benelux |

VERKIEZING VAN DE NIEUWE VOORZITTER 2023-2027
Zaterdag 28 januari 2023 in BC Molsbroek

Voorzitter van de VVE Werkgroep Dagvlinders

Mandaat voor vijf jaar
Verkiezingen worden door de uittredende voorzitter op een neutrale manier voorbereid en georganiseerd met aandacht voor:
- vaardigheden van de kandidaten om de VVE WG DV in goede banen te leiden.
- entomologische kennis van de kandidaten om de voorzittersrol te vervullen.
Een voorzitter kan een tweede opeenvolgend mandaat van 5 jaar vervullen. Hij moet zich hiervoor herverkiesbaar stellen.
Een nieuw mandaat is na een tweede periode van vijf jaar niet meer mogelijk.

Elke voorzitter wordt na zijn mandaat automatisch “vice-voorzitter” van de VVE WG DV.
Elke vice-voorzitter heeft een adviserende en bemiddelende rol op vraag van de voorzitter.

Taken van een voorzitter van de VVE Werkgroep Dagvlinders

Tussenpersoon met hoofdbestuur van de VVE en de VVE WG DV
- 2 interne bestuursvergaderingen per jaar.
- Taken uit te voeren als lid van het VVE hoofdbestuur.
- Liaison in het kader van het VVE lokaal, de bibliotheek en de referentieverzameling in het kader VVE WG DV activiteiten.

Coördineren
Volledige werking van de VVE WG DV.

Stimuleren van entomologische studie
In de brede zin (observatie, monitoring, beheer, technische workshops, moleculair onderzoek, …) betreffende de Papilionoidea in het westelijk Palearctisch gebied.
Vooral projectmatig, binnen de VVE WG DV zelf, maar ook meewerken aan externe studies.

Communiceren: intern
Ad hoc en individueel gericht, voor specifieke vragen, projecten en of activiteiten.
Regelmatige communicatie naar alle leden van de WG DV via een nieuwsbrief.

Communiceren: extern
Voor projecten van externe oorsprong of project van de VVE WG DV met externe medewerking.

Aanmoedigen van publicaties en presentaties
Alle niveaus: zowel laagdrempelige natuurartikelen, Phegea en VVE WG DV website, externe entomologische tijdschriften tot wetenschappelijke journals.
Voordrachten binnen de VVE werking zelf maar ook op externe meetings en congressen.

Bewaken van de deontologie
1/ Ethisch gedrag van de leden tijdens de gezamenlijke activiteiten van de VVE WG DV.
De voorzitter kan samen met het hoofdbestuur een lid uitsluiten bij onethisch gedrag.
De voorzitter is niet verantwoordelijk voor het individueel gedrag van een lid buiten de activiteiten van de WG.

2/ Geen commerciële activiteiten van eender welke aard binnen en buiten de VVE WG DV. Commerciële verzamelaars worden uitgesloten (homepage http://www.phegea.org/)

3/ Verantwoorde sampling (minimaal noodzakelijk en proportioneel met de locatie en populatie) voor studie of referentie verzameling, …

4/ De voorzitter is niet verantwoordelijk voor individuele activiteiten van leden buiten de VVE WG DV. Ieder lid wordt ten stelligste aangeraden om zich te houden aan alle wetgeving (internationaal, landelijk en lokaal)

Organiseren
1/ Bijeenkomsten: tot 6 per jaar (januari, februari, maart, oktober, november en december)
Bij elke bijeenkomst:
- inleiding met bespreking stavaza, agenda, nieuws enz.
- voorstellen van de voordrachten van de bijeenkomst.

2/ Workshops dissectie: tot 3 per jaar (ad hoc) en in functie van veldwerk van de WG DV of op vraag/initiatief van individuele leden.

3/ 1 meerdaags veld project organiseren en ter plaatse coördineren waarbij deeltaken aan leden kunnen worden gedelegeerd.

Aanmoedigen VVE WG DV projecten

Stimuleren van nieuwe projecten en sturen van de interne projecten binnen de VVE WG DV.

Faciliteren medewerking van de leden van de VVE WG aan externe projecten
Voorstellen van de aangeboden projecten aan de leden van de VVE WG DV.
Bij medewerking, de evolutie opvolgen en contactpersoon zijn tussen VVE WG DV en externe onderzoeker(s)

Aansturen VVE WG DV website
Inhoudelijk, niet zelf uitvoerend.

Coachen
1/ De voorzitter helpt leden om de nodige vaardigheden op te bouwen die kunnen leiden tot een toekomstige kandidaat voor het voorzitterschap van de VVE WG DV.

2/ Tijdens het eerste jaar van een nieuwe voorzitter wordt verwacht dat de vorige voorzitter of een aangewezen vice-voorzitter een coachende rol uitoefent.

Procedure huidige verkiezing nieuwe voorzitter 2023-2027

è Ten minste 3 jaar lidmaatschap van de VVE wat bevestigd wordt door het hoofdbestuur wanneer een kandidaat zijn aanvraag indient.

è Uitbreiding van voorzitterschap tot een tweede periode van vijf jaar is mogelijk.
10 jaar is het maximum mogelijke voorzittersmandaat.

è Profiel verwachtingen:
- vaardigheden van de kandidaten om de VVE WG DV in goede banen te leiden
- entomologische kennis van de kandidaten om de rol te vervullen.

è Kandidaturen tot en met 31/12/2022 (email datum en uur) op: vvephegea@gmail.com.
- De kandidaat krijgt antwoord wanneer de kandidatuur aanvaard wordt maar ook wanneer de kandidaat niet voldoet aan de vooropgestelde criteria voor het voorzitterschap.

è Kandidaten kunnen, indien gewenst, 2 eigen documenten indienen:
* CV document (enkel entomologisch) dat gestuurd wordt aan de huidige voorzitter.
* Een vijfjaren plan voor de VVE WG DV.

è Zaterdag 28 januari: verkiezingsbijeenkomst in BC Molsbroek te Lokeren.
Elke kandidaat bespreekt op de bijeenkomst:
-  de CV, enkel in het kader van entomologie (met een maximum spreektijd van 5 minuten)
- een vijf jaren plan (met een maximum spreektijd van 5 minuten)

è De aanwezige leden (officieel lid van de VVE) kiezen individueel en dienen ter plaatse hun kiesdocument in.

è De voorzitter van de verkiezing, een lid van het hoofdbestuur van de VVE, ontvangt de stembus en telt de stemmen.

De verkiezing wordt gewonnen door de kandidaat met de meeste stemmen op basis van CV en het 5 jaren plan.

è Op het einde van de telling wordt de nieuwe voorzitter van de VVE WG DV aangekondigd door de voorzitter van de verkiezing.
Bij gelijke stand, beslist de voorzitter van de VVE WG DV (indien zelf geen kandidaat) of de recentste vice-voorzitter (in het geval dat de voorzitter van de VVE WG DV zelf kandidaaat is)

Vaardigheden en entomologische kennis

Begeleiden van de VVE WG DV
- Natuurlijk leiderschap. Een persoon die goed ligt binnen de WG en gerespecteerd wordt voor de parate kennis en inzet binnen de WG.
- Hands-on mentaliteit. Iemand die steeds bereid is ook de handen uit de mouwen te steken.
- Empathische en bemiddelende houding.
- Coachende attitude om vaardigheden en entomologische kennis te ontwikkelen bij alle leden.
- Organiserende en begeleidende vaardigheden voor, tijdens en na de activiteiten.

Parate kennis over:
- Biologische concepten.
- De Papilionoidea in het westelijk Palearctisch gebied.
- De entomologische literatuur, tijdschriften en publicaties.
- Internationale entomologische verenigingen: kennis en contacten.
- Internationaal netwerk met leidende entomologen (professionals en amateurs)
- Determineren van moeilijke taxa: ervaring in veld en labo omstandigheden.
- Dissectie technieken met gebruik van binoculair en bijhorend materiaal, nomenclatuur genitalia en identificatiemogelijkheden qua taxa.
- Moleculaire biologie, kennis van de concepten en identificatiemogelijkheden van Papilionoidea.
- Flora met nadruk op waardplanten van Papilionoidea.
- Kweken: praktische kennis en ervaring i.v.m. eerste stadia.
- Biogeografische regio’s, biotopen, geologische achtergrond.
-
Fotografie, macrofotografie, focusstacking.
-
Ervaring met entomologische fora en platformen.

Eigen entomologische publicaties en activiteiten
- Entomologische publicaties als eerste auteur, coauteur, …
-
Laagdrempelig natuurartikel (vb Durme en Scheldeland, Nature Today, …)
- Niet peer reviewed entomologisch tijdschrift (Phegea, Lépidoptères, Lambillionea, ...)
- Peer reviewed tijdschrift (Nota Lepidopterologica, Journal of Insect Conservation, …)

Eigen entomologische projecten
- Dissectie workshops (organisatie, initiatief, deelname)
- Inventarisatieprojecten (éénmalig, korte termijn, lange termijn)
- Monitoring in transecten.
- MRR projecten
.

Public speaking
- Presentaties op de bijeenkomsten VVE WG DV.
- Leave behind” voor deelnemers/website.

- Voordracht congres, lokale natuurvereniging, …

Kwaliteit van interne en externe presentaties
- Nieuwswaarde.
- Duidelijkheid voordracht.
- Illustraties bij de voordracht.

Aanmelden kandidaat voorzitter van de VVE Werkgroep Dagvlinders: vvephegea@gmail.com