Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Privacy statement


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders |Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | Jeugdafdeling | Links

 

Gegevensbescherming Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Privacy Statement Flemish Entomological Society

Secretariaat: Jurate De Prins, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal, Belgium.

Naar aanleiding van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) delen we u mee dat er voor onze vereniging haast niets wijzigt aan het verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

Tijdens uw inschrijving (opt-in) als lid van de vereniging worden volgende gegevens opgevraagd:

1. Voornaam, familienaam en aanspreektitel
2. Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land)
3. Telefoonnummer
4. E-mail adres
5. Geboortedatum
6. Speciale interesse in de entomologie

Uw naam en adres hebben we nodig om u ons tijdschrift Phegea te kunnen opsturen.
Uw telefoonnummer hebben we nodig als we u dringend willen bereiken en dit niet op een andere manier lukt (o.a. Phegea werd teruggestuurd, uw lidmaatschap is niet betaald, enz.).
Uw e-mailadres hebben we nodig voor het versturen van de driemaandelijkse nieuwsbrief (maart, juni, september en december). Leden die deze nieuwbrief niet wensen te ontvangen, kunnen dit aan de secretaris (adres bovenaan) melden.
Uw geboortedatum gebruiken we voor het opvolgen van de demografie in onze vereniging (verjonging? vergrijzing?).
Uw speciale interesse in de entomologie wordt opgevraagd om u te kunnen contacteren i.v.m. specifieke vragen (b.v. determinatie van een bepaald insect, aanvraag voor een voordracht over een bepaald onderwerp).

Al deze gegevens worden bewaard in een database op de lokale computer van de secretaris. Geregeld wordt een kopie van die database overhandigd aan de penningmeester en de voorzitter, die deze database eveneens op hun lokale computer bewaren. Uw gegevens bij de Vlaamse Vereniging voor Entomologie staan dus niet online in de vorm van een raadpleegbaar adressenbestand. Er wordt ook nooit ingegaan op vragen van derden naar adresgegevens of enige andere informatie over onze leden.

Leden kunnen uit het ledenbestand een rapport opvragen van hun eigen meegedeelde gegevens en kunnen ook vragen deze aan te passen of volledig te wissen bij ontslag uit de vereniging (opt-out).


De reglementen van de Vlaamse vereniging voor Entomologie vind je hier (alleen beschikbaar in het Nederlands).


Concerning the General Data Protection Regulation (GDPR), we hereby inform you that almost nothing will change in the processing of your personal data

In your application for membership (opt-in) you are asked to give us the following data:

1. First name, family name and title
2. Address (street, house number, ZIP code, city and country)
3. Phone number
4. E-mail address
5. Date of birth
6. Your special interest in entomology

Your name is necessary to send our journal Phegea.
Your phone number is necessary in case we need to contact you urgently and we have no other options (like Phegea was returned to us, your membership fee was not paid, etc.).
Your e-mail address is necessary to send you our quaterly newsletter (March, June, September, December). In case you do not wish to receive this newsletter, you can opt-out via e-mail to the secretary (address see top).
Your date of birth is used to follow up the demography in the society.
Your special interest in entomology enables us to contact you for specific questions (e.g. identification of an insect species, inquiry to give a talk an a certain subject).

All these data are stored in a database on the local computer of the secretary of the society. From time to time a copy of this database is given to the treasurer and the president of the society, who store this copy also locally on their personal computer. Your data at the Flemish Entomological Society are not available online in the form of a public database. We also never send information whatsoever about our members to third parties.

Members can ask for a copy of their personal information which is stored in the local database of the society and can ask to make changes to their information or to remove all their information alltogether (opt-out).