Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Flemish Entomological Society

Reglementen


Home | Vereniging | Programma | Phegea | Mededelingen | Bibliotheek | Publicaties | Lid worden | Dagvlinders |Catalogue of the Lepidoptera of Belgium| Bladmineerders | Jeugdafdeling | Links
 

 

Reglementen van de Vlaamse Vereniging voor Entomologie

(only available in Dutch)

1. De vereniging draagt de naam "Vlaamse Vereniging voor Entomologie". Het is een feitelijke vereniging.
2. Haar zetel is gevestigd te Leefdaal, Dorpstraat 401B, 3061, Leefdaal.
3. De vereniging heeft als doel:
-  het bevorderen van de entomologie, waaronder verstaan moet worden de studie van alle Arthropoda tracheata.
-  zij tracht dit doel te bereiken door: het houden van vergaderingen, het uitgeven van publicaties, het bijeenbrengen en in stand houden van een bibliotheek, het bijeenbrengen en in stand houden van een referentieverzameling, het oprichten van regionale afdelingen en onderwerpgebonden secties, het gebruik maken van alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen.
4. De vereniging bestaat voor onbepaalde duur. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens 10 bedragen.
6. Om lid te worden dient men zijn aanvraag schriftelijk, per e-mail of via het online inschrijvingsformulier in te dienen bij een van de bestuursleden en de jaarlijkse bijdrage te betalen. Het bestuur beslist over de aanneming van nieuwe leden. De vereniging kan ereleden benoemen.
7. De ontslagnemingen en uitsluitingen van leden gebeuren op de wijze door art. 12 van de wet van 27 juni 1921 bepaald. Het bestuur mag bepaalde afwijkingen toestaan.
8. De ontslaggevende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen recht op het kapitaal van de vereniging.
9. De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door het bestuur.
10. De vereniging wordt beheerd door een bestuur, samengesteld uit minstens 5 personen die lid zijn van de vereniging en door de algemene vergadering benoemd worden voor onbepaalde tijd.
11. Beslissingen worden getroffen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.
12. Voor de verdeling van de werkzaamheden onder de bestuursleden, het gebruik van de referentieverzamelingen en de bibliotheek, worden afzonderlijke reglementen opgesteld.
13. De algemene ledenvergadering heeft tot bevoegdheid: 1. het wijzigen van het onderhavige reglement; 2. de benoeming en herroeping van de bestuursleden; 3. het goedkeuren van de begroting en de rekeningen; 4. de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
14. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid op het mededelingenblad/de nieuwsbrief. Alle leden worden erop uitgenodigd, minstens één week vóór de vergadering. Er kan slechts beslist worden over punten die op de dagorde vermeld staan.
15. Elk lid heeft één stem. Men kan zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door één ander lid. Indien schriftelijk stemmen is voorzien op het mededelingenblad/de nieuwsbrief dienen de stembiljetten in het bezit van de secretaris te zijn vóór de aanvang van de vergadering.
16. De algemene ledenvergadering kan beslissingen treffen welke ook het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden is. Haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.
17. Leden van de vereniging kunnen met machtiging van het bestuur regionale afdelingen en onderwerp­gebonden secties oprichten. Deze kunnen eigen reglementen hebben, die echter aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur onderworpen zijn.
18. De regionale afdelingen en secties bepalen zelf waar en wanneer zij zullen bijeenkomen. Het programma van de activiteiten van deze afdelingen en secties wordt in het mededelingenblad/de nieuwsbrief vermeld.
19. De regionale afdelingen en secties moeten zelf op financieel gebied instaan voor hun activiteiten. Zij mogen daartoe aan de deelnemers aan die activiteiten een vergoeding vragen.
20. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die tot het verwezenlijken van haar doel nodig zijn.
21. Elk jaar op 31 december worden de rekeningen van het verlopen dienstjaar vastgesteld en wordt de begroting opgemaakt voor het volgende jaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
22. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief, na het vereffenen van alle schulden, besteed aan een Belgische vereniging met gelijkaardige doelen.
23. Voor alle in deze reglementen niet uitdrukkelijk geregelde punten, worden de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstgevend doel gevolgd.